Algemene Voorwaarden Blue Avocado

Ingangsdatum: 1 april 2020

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  1. Opdrachtgever: de wederpartij van Blue Avocado.
  2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Blue Avocado.

Waar geschreven staat “Blue Avocado”, worden ook uitdrukkelijk de handelsnamen van Blue Avocado bedoeld, waaronder Tijd voor Beveiliging en Tijd voor Onderhoud.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, door Blue Avocado gesloten overeenkomsten en verrichte diensten en op alle overige door Blue Avocado verrichte handelingen.
 2. Door ondertekening van een offerte of overeenkomst met Blue Avocado verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Blue Avocado en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 3. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Blue Avocado en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. Een offerte van Blue Avocado is vrijblijvend en twee maanden geldig, tenzij anders aangegeven.
 2. De overeenkomst tussen opdrachtgever en Blue Avocado komt tot stand op het moment dat de offerte van Blue Avocado schriftelijk wordt aanvaard dan wel dat de werkzaamheden van Blue Avocado in de praktijk aanvangen.
 3. Partijen kunnen met elkaar communiceren via elektronische middelen. Waar gesproken wordt over schriftelijke communicatie kan dat ook via e-mail plaats vinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Blue Avocado zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.
 5. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs of voor dat deel opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. In de offerte is de omschrijving opgenomen van de door Blue Avocado uit te voeren werkzaamheden.
 2. Blue Avocado zal zich inspannen de werkzaamheden uit te voeren zoals vastgelegd in de met opdrachtgever overeengekomen afspraken. Opdrachtgever is gerechtigd om instructies te geven over de werkzaamheden, maar dit laat onverlet dat Blue Avocado vrij is om de werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren.
 3. Blue Avocado is gerechtigd om voor de uitvoering van (delen van) de opdracht derden in te schakelen.
 4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Blue Avocado de uitvoering van werkzaamheden die tot een volgende fase behoren opschorten tot opdrachtgever de werkzaamheden van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en betaald.
 5. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overeenkomst kan niet wegens termijnoverschrijding door opdrachtgever worden ontbonden. Blue Avocado is niet schadeplichtig wegens termijnoverschrijding.
 6. Blue Avocado behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten die zij gebruikt (heeft) dan wel ontwikkelt of ontwikkeld heeft in het kader van de uitvoering van de opdracht.
 7. Indien Blue Avocado op verzoek van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, worden deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan Blue Avocado vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Blue Avocado.
 8. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties zoals bedoeld in het vorige lid het overeengekomen tijdstip of verwachte tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden kan worden beïnvloed.
 9. De overeenkomst wordt gesloten door beide partijen in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 10. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Blue Avocado aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Blue Avocado worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Blue Avocado zijn verstrekt, heeft Blue Avocado het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 11. Blue Avocado zal een website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn. De opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.
 12. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van opdrachtgever heeft Blue Avocado het recht een opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat Blue Avocado hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.
 13. Indien door Blue Avocado of door Blue Avocado ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 14. Opdrachtgever vrijwaart Blue Avocado voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden die aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5. Het bouwen van een website of webshop

 1. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij beschikt over alle noodzakelijke licenties van aangeleverde materialen (intellectueel eigendom) bestemd voor de ontwikkeling van de website.
 2. Blue Avocado heeft het recht om gebruik te maken van door opdrachtgever aangeleverde afbeeldingen en teksten. Opdrachtgever vrijwaart Blue Avocado voor aanspraken van derden ter zake.
 3. Blue Avocado zal gebruikmaken van software, componenten en templates van derden, inclusief open source software, bij de ontwikkeling van een website.
 4. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid voor een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde website bij de opdrachtgever. Blue Avocado zal opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.
 5. Uitsluitend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen zal de broncode van een ontwikkelde website aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Blue Avocado voor aanspraken van derden dat geleverde website inbreuk maakt op een recht van intellectueel eigendom (zoals octrooien, auteursrechten en dergelijke), tenzij opdrachtgever kan aantonen dat Blue Avocado kennis had of had moeten hebben van de inbreuk bij de betreffende website en Blue Avocado daarvoor niet gewaarschuwd heeft. Blue Avocado heeft geen onderzoekplicht op dit gebied voor door opdrachtgever aan Blue Avocado verstrekte bronmaterialen.
 7. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht en oplevering van de website, schriftelijk aan Blue Avocado te worden gemeld, bij gebreke waarvan opdrachtgever wordt geacht het resultaat volledig te hebben aanvaard. Het melden van klachten schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 8. Blue Avocado zal de website opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoet aan de specificaties of geschikt is voor gebruik. Opdrachtgever dient vervolgens binnen tien werkdagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed- of af te keuren. Indien opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard. Indien opdrachtgever nadien nog wijzigingen of toevoegingen wenst kan dit als meerwerk dat tegen het reguliere uurtarief in rekening wordt gebracht of sluiten partijen daarover een aparte overeenkomst.
 9. Bij afname bij Blue Avocado van een WordPress website of webshop geldt een onderhoudsverplichting van WordPress en de daarop geïnstalleerde thema’s en plugins. Deze onderhoudsverplichting dient te worden gedaan in de vorm van Tijd voor Beveiliging (zie artikel 7).

Artikel 6. Goede vindbaarheid van de website (Tijd voor Vindbaarheid)

 1. Deze voorwaarden gelden voor het verhogen van de vindbaarheid en Search Engine Optimalisation (SEO) voor een bestaande website.
 2. Met SEO wordt bedoeld het aanpassen van teksten op de website om de desbetreffende pagina optimaal vindbaar te maken in Google.
 3. Over het toevoegen van nieuwe teksten op bestaande pagina’s en aanpassen van teksten t.b.v. SEO. Wijzigingen aan de teksten worden éénmalig uitgevoerd mits door opdrachtgever binnen één week aangeleverd, gerekend vanaf de eerste presentatie. In alle andere gevallen worden de kosten op uurbasis tegen ons reguliere tarief doorberekend, of kan gebruik gemaakt worden van de Blue Avocado strippenkaart (zie Artikel 8).
 4. De kosten bij derden zoals Google en social media voor zoekwoorden en advertenties worden transparant aan opdrachtgever doorberekend tegen kostprijs.
 5. Kosten van een Vindbaarheids/SEO-contract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen na ondertekening van het contract worden voldaan.
 6. Een vindbaarheids/SEO-contract is na het eerste jaar maandelijks opzegbaar.

Artikel 7. Beveiliging en technisch onderhoud van de website (Tijd voor Beveiliging)

 1. Met beveiliging en technisch onderhoud van de website wordt bedoeld het installeren van diverse beveiligingstools, het up-to-date houden van WordPress, thema, plugins en vertalingen, het regelmatig maken van een backup van de database en alle WordPress bestanden. Ook valt hieronder het eenmalig aanmaken van veilige wachtwoorden, kiezen van een veilig pad voor de website en omzetting naar https://.
 2. Tussentijdse wijzigingen aan de website en het achterliggende WordPress dashboard (inclusief maar niet uitsluitend aan installatie plugins, wijzigingen WordPress bestanden, thema) door de opdrachtgever zijn voor risico van de opdrachtgever. Meerwerk door deze wijzigingen bij een update of backup komen voor rekening van de opdrachtgever en vallen buiten het onderhoudscontract.
 3. Wanneer plugins of thema’s door de maker niet verder worden ontwikkeld of niet meer goed samenwerken met de nieuwste versie van WordPress, wordt dit door Blue Avocado met opdrachtgever gecommuniceerd. Het onderzoeken en implementeren van alternatieven valt buiten het onderhoudscontract. In overleg met opdrachtgever wordt dit op basis van het reguliere uurtarief opgelost.
 4. Het eventueel maken van een kopie van de website voor testdoeleinden valt buiten het onderhoudscontract.
 5. Onderhouden van contacten met het hostingbedrijf, voor zover niet gehost bij Blue Avocado, valt buiten het onderhoudscontract.
 6. Kosten van een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen na ondertekening van het contract worden voldaan.

Artikel 8. Gebruik van een strippenkaart

 1. Met contentbeheer van de website wordt bedoeld het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van de opdrachtgever op bestaande pagina’ s van de website. Ook heeft dit betrekking op het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van derden zoals de krant, tijdschriften, internet en andere media op bestaande pagina’ s van de website, indien toepasselijk.
 1. Het is mogelijk om voor contentbeheer, aanpassing van website of het oplossen van problemen met de website een strippenkaart aan te schaffen.
 2. De strippenkaart kan worden gebruikt voor kwesties zonder urgentie die per e-mail gemeld worden. Ze worden indien mogelijk binnen 5 werkdagen opgelost.
 3. De strippenkaart biedt de mogelijkheid om in eenheden van 10 minuten tegen een gereduceerd tarief gebruik te maken van de diensten van Blue Avocado. Het tarief is afhankelijk van de hoeveelheid strippen die tegelijkertijd wordt aangekocht.
 4. De strippenkaart is altijd voor in totaal minimaal 2 uur dienstverlening, dient voor aanvang van de werkzaamheden te worden betaald en blijft maximaal 2 jaar geldig na de uitgiftedatum.
 1. Bij beëindiging van de samenwerking vindt geen restitutie van eventuele overgebleven uren plaats.

Artikel 9. Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal alle medewerking verlenen aan de uitvoering van de opdracht, en indien van toepassing benodigd personeel hiervoor beschikbaar houden.
 2. De opdrachtgever draagt zorg voor juiste, volledige en tijdige aanlevering van alle voor de opdracht benodigde gegevens, keuzes en specificaties in de door Blue Avocado gewenste vorm, ook indien deze van derden verkregen moeten worden.
 3. Blue Avocado mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

Artikel 10. Wijzigingen en meerwerk

 1. Indien Blue Avocado op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan Blue Avocado worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Blue Avocado.
 1. Blue Avocado is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Blue Avocado opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 3. Na het goedkeuren van de offerte en projectplan en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.

Artikel 11. Prijzen, facturatie en betalingen

 1. Tenzij anders overeengekomen, geldt: aanbetaling van 50% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte van de website. De website krijgt een tijdelijke pagina. Zodra de site zodanig gevorderd is dat dit mogelijk is, krijgt de opdrachtgever de mogelijkheid de website te bekijken op de tijdelijke locatie en is een correctieronde mogelijk binnen 5 werkdagen na presentatie. Hierna wordt de website definitief opgeleverd en wordt het restant bedrag gefactureerd, evenals de eventueel overeengekomen extra werkzaamheden.
 2. Nadat de wijzigingen in de correctieronde zijn doorgevoerd, worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd. Zie artikelen 8. Strippenkaart en 6. Vindbaarheid/SEO.
 3. Facturering van hosting en kosten domeinnaamregistratie gebeurt per jaar vooraf (afhankelijk van ingangsdatum). Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering.
 4. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Blue Avocado aan te geven wijze. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 5. Tariefswijziging kan plaatsvinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Blue Avocado van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 6. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.
 7. Indien opdrachtgever niet (tijdig) voldoet aan zijn (betalings)verplichtingen is Blue Avocado gerechtigd om onderdelen van de website buiten werking te stellen, de webhosting stil te leggen of het onderhoud uit te stellen.
 8. Alle in redelijkheid gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten die Blue Avocado maakt als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever, komen voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten zijn vastgesteld op 15% van de openstaande vordering, met een minimum van € 40.
 9. Prijsafspraken m.b.t. hosting en onderhoud kunnen tussentijds worden aangepast. Blue Avocado zal opdrachtgever altijd schriftelijk op de hoogte stellen van deze voorgenomen prijsaanpassing. Indien opdrachtgever niet akkoord gaat heeft hij de mogelijkheid tot het kosteloos ontbinden van het betreffende contract.
 10. Bij onvoorziene kosten is Blue Avocado gerechtigd deze kosten door te berekenen ten laste van opdrachtgever.

Artikel 12. Duur en (tussentijdse) beëindiging

 1. Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 2 maanden. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd (lopend vanaf de ingangsdatum).
 2. Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 3. Blue Avocado kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Blue Avocado gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 4. Blue Avocado heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Blue Avocado niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Blue Avocado zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Blue Avocado kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 5. Partijen hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surseance van de andere partij.
 6. De overeenkomst eindigt van rechtswege in geval van overlijden van een der partijen, tenzij anders overeengekomen.
 7. In geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is opdrachtgever verplicht om alle kosten en schade aan de zijde van Blue Avocado te vergoeden. Onder deze schade en kosten vallen in ieder geval de in verband met de overeenkomst en de (toekomstige) werkzaamheden gemaakte kosten, gedane investeringen en bezettingsverlies.
 8. In geval van vooruitbetaling zal bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst geen terugbetaling plaatsvinden van reeds betaalde bedragen.
 9. Blue Avocado behoudt bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst aanspraak op betaling van facturen voor reeds verrichte en eventueel in overleg nog te verrichten werkzaamheden. De betalingsverplichting van opdrachtgever van facturen van reeds verrichte werkzaamheden wordt op het moment van beëindiging van de overeenkomst direct en volledig opeisbaar.

Artikel 13. Levering en levertijd

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt verzending van goederen voor rekening en risico van opdrachtgever, ook indien het vervoer door ons en/of voor onze rekening mocht geschieden.
 2. Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de goederen/diensten af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd hierdoor de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

Artikel 14. Copyright

 1. Alle aan Blue Avocado verstrekte goederen en materialen worden aan Opdrachtgever teruggegeven als deze dat wenst.
 2. Alle door Blue Avocado ontwikkelde websites en promotiematerialen kunnen door Blue Avocado voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever kan niet zonder toestemming van Blue Avocado het ontwerp voor de website (of huisstijl) voor andere doeleinden toepassen. Noch kan opdrachtgever zonder toestemming van Blue Avocado wijzigingen aan het ontwerp (laten) aanbrengen.
 4. Indien opdrachtgever zelf illustraties, fotomateriaal en teksten aanlevert, dan is deze zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventueel benodigd copyright.

Artikel 15. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De aansprakelijkheid van Blue Avocado, inclusief personen werkzaam in opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, zal te allen tijde beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen. Aansprakelijkheid van Blue Avocado voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is uitgesloten.
 2. Blue Avocado spant zich in om de website toegankelijk en beschikbaar te houden, maar kan niet aansprakelijk gehouden worden als de website op enig moment niet beschikbaar is tenzij opdrachtgever aantoont dat dit te wijten is aan Blue Avocado.
 3. De aansprakelijkheid van Blue Avocado stopt als opdrachtgever zelf het beheer over de website wil voeren en binnen de website handelingen verricht die schade kunnen berokkenen aan de website.
 4. Blue Avocado kan niet aansprakelijk worden gesteld als opdrachtgever heeft aangegeven zelf het technisch onderhoud van de website te doen en daarin nalatig is waardoor schade aan de website berokkend wordt.
 5. De in dit artikel genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden onverkort in geval van aansprakelijkheid ten opzichte van meerdere opdrachtgevers. In dat geval betaalt Blue Avocado aan alle opdrachtgevers tezamen niet meer dan de op grond van bovenstaand artikel geldende schadevergoeding.
 6. Buiten de in voorgaande artikelen genoemde gevallen rust op Blue Avocado geen enkele verplichting tot schadevergoeding.
 7. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Blue Avocado ter zake van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de voor opdrachtgever (nog te) verrichte(n) opdracht, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Blue Avocado. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (proces)kosten die Blue Avocado in verband met een dergelijke aanspraak maakt.

Artikel 16. Overmacht

 1. In geval van overmacht is Blue Avocado gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zal zijn.
 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan Blue Avocado kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
 3. Blue Avocado is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Blue Avocado geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 17. Diverse bepalingen

 1. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Blue Avocado kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
 3. Blue Avocado is gerechtigd bepaalde onderdelen van de website (tijdelijk) buiten werking te zetten bij installatie of in geval van onderhoud. Blue Avocado zal zich inspannen dit zo kort mogelijk te houden en kan niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele schade van opdrachtgever.
 4. Blue Avocado heeft het recht websites af te schermen als blijkt dat deze websites een gevaar vormen voor de server, en zo voor andere op de server aanwezige websites, door het aanwezig zijn van onveilige scripts.
 5. Blue Avocado heeft het recht websites af te schermen als blijkt dat deze websites onvoldoende technisch worden onderhouden en daardoor vallen onder artikel 17.4.

Artikel 18. Derden

 1. Blue Avocado is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Blue Avocado doorberekend.
 2. Blue Avocado is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

Artikel 19. Eigendomsvoorbehoud

 1. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
 2. De door Blue Avocado vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.
 3. Door Blue Avocado of anderen ontwikkelde scripts, programma’s en plugins gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Blue Avocado.

Artikel 20. Privacy bepalingen

 1. Uw persoonsgegevens worden door Blue Avocado slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming. Daarbij zijn de privacy bepalingen van de SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie) van toepassing.
 2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Blue Avocado verstrekt informatie als naam, adres, e-mail-adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
 3. Voor verdere privacybepalingen verwijst Blue Avocado naar de hiervoor opgestelde Privacyverklaring.

Artikel 21 Verwerkingsovereenkomst

 1. Indien Blue Avocado in de uitvoering van de diensten persoonsgegevens zal verwerken, verplicht de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) Blue Avocado en opdrachtgever ertoe verbintenissen aan te gaan met betrekking tot de door Blue Avocado uit te voeren verwerkingen, die waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. Bij gebreke van een nadere, apart overeengekomen ‘verwerkersovereenkomst’, zullen de bepalingen in dit artikel gelden als de in de AVG bedoelde verbintenissen.
 2. Blue Avocado verwerkt de persoonsgegevens enkel onder het gezag van opdrachtgever en uitsluitend ter uitvoering van de diensten, voor zolang als de overeenkomst voortduurt. Opdrachtgever is in deze aan te merken als de verwerkingsverantwoordelijke, en Blue Avocado als verwerker.
 3. De persoonsgegevens van betrokkenen, die in het kader van de diensten mogelijk door Blue Avocado kunnen worden verwerkt zijn nader uiteengezet in de overeenkomst.
 4. Blue Avocado zal zich inspannen om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens en zal zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
 5. Blue Avocado staat ervoor in dat eenieder die handelt onder het gezag van Blue Avocado, voor zover deze toegang heeft tot persoonsgegevens afkomstig van opdrachtgever, deze slechts verwerkt in opdracht van opdrachtgever, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.
 6. Blue Avocado mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Opdrachtgever geeft Blue Avocado daarnaast toestemming om persoonsgegevens buiten de Europese Unie te verwerken. Verwerking buiten de Europese Unie vindt uitsluitend plaats met inachtneming van de daartoe toepasselijke wet- en regelgeving. Op verzoek van opdrachtgever zal Blue Avocado de opdrachtgever meedelen in welke landen, buiten de Europese Unie, zij de persoonsgegevens verwerkt.
 7. Opdrachtgever geeft Blue Avocado hierbij toestemming om bij de verwerking van persoonsgegevens ter uitvoering van de diensten gebruik te maken van een derde, met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. Blue Avocado zal er zorg voor dragen dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als opdrachtgever en Blue Avocado zijn overeengekomen, en zorgdragen voor de juiste autorisaties. Op verzoek van opdrachtgever zal Blue Avocado de opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde derden. Opdrachtgever heeft het recht om tegen enige, door Blue Avocado ingeschakelde derde, bezwaar te maken. Wanneer opdrachtgever bezwaar maakt tegen door Blue Avocado ingeschakelde derden, zullen opdrachtgever en Blue Avocado in overleg treden om hiertoe tot een oplossing te komen.
 8. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alleen op geheel rechtmatige wijze persoonsgegevens in zal voeren of anderszins ter beschikking zal stellen van Blue Avocado, zonder hierbij inbreuk te maken op enig recht van derden. Opdrachtgever vrijwaart Blue Avocado tegen alle aanspraken en claims die hiermee verband houden.
 9. Indien opdrachtgever in het kader van een wettelijke verplichting of uitoefening van de wettelijke rechten door betrokkenen, persoonsgegevens die zijn opgeslagen in systemen van Blue Avocado dient te verstrekken, wijzigen, verplaatsen, verwijderen of af te staan, zal Blue Avocado de opdrachtgever daarin zoveel mogelijk behulpzaam zijn. De kosten voor de werkzaamheden daarvoor kunnen afzonderlijk worden gefactureerd. In het geval dat een betrokkene een van zijn wettelijke rechten wenst uit te oefenen en dit verzoek richt aan Blue Avocado, zal Blue Avocado dit verzoek doorsturen aan opdrachtgever. Opdrachtgever zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen.
 10. Opdrachtgever heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke derde die aan geheimhouding is gebonden, ter controle van dit artikel 21. Deze audit vindt uitsluitend plaats bij een concreet vermoeden van misbruik welke is aangetoond door opdrachtgever. De door opdrachtgever geïnitieerde audit vindt twee weken na voorafgaande schriftelijke aankondiging door opdrachtgever plaats. De kosten van een audit worden door opdrachtgever gedragen.
 11. Op alle persoonsgegevens die Blue Avocado ter uitvoering van de diensten van opdrachtgever ontvangt en/of zelf verzamelt, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de diensten, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken. Indien Blue Avocado wettelijk verplicht is informatie aan een derde te verstrekken, zal Blue Avocado de opdrachtgever hierover onverwijld informeren voor zover dat wettelijk gezien is toegestaan.
 12. Opdrachtgever is als verantwoordelijke in de zin van de AVG te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een kans op ernstige nadelige gevolgen, dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) aan de toezichthouder(s) en/of betrokkenen. Om opdrachtgever in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt Blue Avocado de opdrachtgever zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen achtenveertig (48) uur na ontdekking van een datalek hiervan op de hoogte. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist, zal Blue Avocado meewerken aan het informeren van de ter zake bevoegde toezichthouder en/of betrokkenen.
 13. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest. Daarnaast behelst de meldplicht, voor zover bekend bij Blue Avocado: – de datum waarop het lek heeft plaatsgevonden (indien geen exacte datum bekend is: de periode waarbinnen het lek heeft plaatsgevonden); – wat de (vermeende) oorzaak is van het lek; – de datum en het tijdstip waarop het lek bekend is geworden bij Blue Avocado of bij een door hem ingeschakelde derde of onderaannemer; – het aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt (indien geen exact aantal bekend is: het minimale en maximale aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt); een omschrijving van de groep personen van wie gegevens zijn gelekt, inclusief het soort of de soorten persoonsgegevens die gelekt zijn; – of de gegevens versleuteld, gehasht of op een andere manier onbegrijpelijk of ontoegankelijk zijn gemaakt voor onbevoegden; – wat de voorgenomen en/of reeds ondernomen maatregelen zijn om het lek te dichten en om de gevolgen van het lek te beperken; – contactgegevens voor de opvolging van de melding.
 14. Na afloop van de overeenkomst verwijdert of retourneert Blue Avocado de persoonsgegevens zoals bedoeld in dit artikel 21.3, dit ter keuze van opdrachtgever.